JAKUB ČUDA
Vyskytná nad Jihlavou 72
58841 Vyskytná nad Jihlavou
IČO: 76449505 DIČ: CZ9105144719
Zapsán u Živnostenského úřadu města Jihlavy. Neplátce DPH.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě “3DKOŠÍK“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.3dkosik.cz (dále jen „webové rozhraní“) provozovaném fyzickou osobou, Jakubem Čudou, se sídlem Vyskytná nad Jihlavou 72, 58841 Vyskytná nad Jihlavou, IČ: 76449505, DIČ: CZ9105144719, zapsán u Živnostenského úřadu města Jihlavy, neplátce DPH (dále jen „Prodávající“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavření kupní smlouvy a upravují vztahy mezi provozovatelem Jakubem Čudou (www.3dkosik.cz ) jakožto prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

1.2
Kupující zasláním objednávky ve webovém rozhraní stvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínky a že se s nimi seznámil.

1.3
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky i kupní smlouvy jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklých po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1
Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží.

2.2
Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Tyto ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.

2.3
Webové rozhraní obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace však platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území ČR.

2.4
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží, způsobu úhrady zboží, způsobu doručení zboží a nákladech (dále jen „objednávka“).

2.5
Před zasláním objednávky kupující může kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

2.6
Neprodleně po odeslání objednávky prodávající kupujícímu potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou (na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce). Tímto okamžikem vzniká mezi prodávajícím a kupujícím smluvní vztah.

2.7
Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky). Důvodem může být např. charakter objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,…). Pokud kupující objednávku na výzvu prodávající dodatečně nepotvrdí, stává se objednávka neplatnou. Kupní smlouva tak zaniká.

2.8
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku pro uzavření kupní smlouvy. Takto vzniklé náklady (internetové připojení, telefonní hovory, elektřina,…) si kupující hradí sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu cenu uvedenou v objednávce.


3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1
Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodů.

3.2
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

3.3
Zboží musí kupující odeslat do 14 dnů od jeho převzetí spolu s kopií dodacího listu, tištěné faktury a písemným vyjádřením (+ číslo bankovního účtu, kontaktní adresa, telefonický kontakt a emailová adresa) o odstoupení od kupní smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, které mu musí být vráceno nepoškozené, neopotřebované a neznečištěné. Kupující je také povinen zboží vhodně zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení během přepravy (pokud se zboží při přepravě poškodí nebo zničí kvůli nevhodnému obalu, nelze kupní cenu vrátit).

3.4
Prodávající je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím provést přezkoumání vráceného zboží za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno a znečištěno.

3.5
Pokud vrácené zboží splní podmínky uvedené v odst. 3.2 obchodních podmínek, prodávající kupujícímu do 30-ti dnů vrátí (převodem na účet) peníze v plné výši (vyjma poštovného).

3.6
Pokud vrácené zboží nesplní podmínky uvedené v odst. 3.2 obchodních podmínek (tedy bude poškozené, opotřebené nebo znečištěné) má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, kterou je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3.7
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu (bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím).


4. CENA A PLATBA

4.1
Kupující má možnost zaplatit cenu zboží v hotovosti (při osobním odběru a při platbě na dobírku) nebo bezhotovostně (platbou předem na bankovní účet prodávajícího, tedy 43-6193340227/0100). Způsob platby uvádí kupující v objednávce. Platba je možná v korunách (Kč).

4.2
Kupující je povinen společně s cenou zboží zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (pokud vzniknou). Platba je možná v korunách (Kč).

4.3
Kupní cenou
se rozumí cena zboží + náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.4
Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním kupujícímu
. Prodávající však zpravidla nepožaduje ani zálohu. V odůvodněných případech (předevšímu objednávek s celkovou cenou nad 3.000,- Kč) tak ale může učinit.

4.5
V případě platby v hotovosti (při osobním odběru a při platbě na dobírku) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem jejího připsání na bankovní účet prodávajícího.

4.7
Prodávající (neplátce DPH) na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu). Prodávající fakturu v tištěné podobě přiloží ke zboží.


5. DOPRAVA A DODÁNÍ

5.1
V případě platby v hotovosti (při osobním odběru a při platbě na dobírku) prodávající zboží (které je skladem) expeduje zpravidla do 1 až 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby prodávající zboží (které je skladem) expeduje zpravidla do 1 až 2 pracovních dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Zboží, které skladem není, prodávající expeduje, jakmile je to možné (o přesném datu bude kupující předem informován).

5.2
Zboží je možné dodat pouze přepravní společností PPL. Zboží je rovněž možné vyzvednout osobně na adrese Mostecká 2220/10, Jihlava 586 01. Způsob dodání zboží je zvolen kupujícím v objednávce.

5.3
Kupující je povinen převzít zboží od přepravce. V případě, že jej nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží (balné a poštovné). Avšak kupující je při přebírání zboží od přepravce povinen zkontrolovat neporušenost zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud je při přebírání zboží poničené, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   má zboží vlastnosti, které prodávající (a zároveň výrobce) popsal,
   zboží odpovídá fotografické předloze, pomocí které prodávající zboží ilustroval,
•   je zboží v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti,
   zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.

6.3
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese prodávajícího, tedy na adrese Mostecká 2220/10, Jihlava 586 01. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vrácené zboží.

6.4
Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vadné plnění upravuje reklamační řád prodávajícího.


7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá vady při převzetí a že se vady nevyskytnou do 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím (dále jen „záruční lhůta“).

7.3
Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytne odstranitelná vada zboží, pro kterou nemůže být zboží řádně používáno, má kupující právo na bezplatnou opravu zboží.

7.4
Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytne neodstranitelná vada zboží, pro kterou nemůže být zboží řádně používáno, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné.

7.5
Pokud kupující nepřistoupí na opravu nebo výměnu vadného zboží, má nárok na poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.

7.6
Reklamaci lze uplatnit pouze
reklamačním formulářem (který naleznete na webovém rozhraní).

7.7
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vyplněný reklamační formulář(který naleznete na webovém rozhraní).

7.8
Reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Prodávající reklamaci vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn provést v této lhůtě přezkoumání reklamovaného zboží za účelem zjištění důvodu vzniku vady.

7.9
Na reklamaci nebere prodávající zřetel, pokud:

   zboží vypršela záruční lhůta,
   je opotřebení zboží způsobené jeho běžným užíváním,
   jsou vady zboží způsobené jeho nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

7.10
Prodávající reklamaci uzná v případě, že bude oprávněná. Pokud se tak stane, vyzve prodávající
kupujícího k odeslání reklamovaného zboží na adresu Mostecká 2220/10, Jihlava 586 01.
K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii tištěné faktury a písemné vyjádření (+ číslo bankovního
účtu, kontaktní adresa, telefonický kontakt a emailová adresa) a návrh na způsob řešení reklamace.

7.11
Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

7.12
Následný způsob řešení uznané reklamace záleží na dohodě smluvních stran, možnosti jsou:

  reklamované zboží prodávající vymění za nový kus a na své náklady je zašle kupujícímu,
  kupující si vybere jiný produkt/y (v závislosti na výši kupní ceny), které mu prodávající zašle na své náklady,
  prodávající kupujícímu vrátí peníze v plné výši (vyjma poštovného).

7.13
Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

8.3
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4
Kupující bere na vědomí, že je při objednávce povinen uvádět osobní údaje správně a pravdivě. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

8.5
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje předávány třetím stranám.

8.6
Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. A to v elektronické nebo tištěné podobě.

8.7
Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.

8.8
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen mu ji sdělit.


9. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A COOKIES

9.1
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.

9.2
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém rozhraní možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

10.2
Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

10.3
Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní strany řídí obecně platnými právními předpisy.


V Jihlavě dne 01. 01. 2014 Jakub Čuda

Nákupní košík 0

Nákupní košík